دعاوی ثبتی


منظور از دعاوی ثبتی دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. به عبارت دیگر منظور از ثبتی، اختلافاتی است که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی قرار داده است.

ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.
اختلافات دیگری که ممکن است در خصوص امور ثبتی به وجود آید در زمینه اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت بوده که می تواند مشمول توقیف یا ابطال گردد.
ثبت املاک شامل املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هر یک دارای قواعد و شرایط خاص خویش می باشد که با توجه به اهمیت فوق العاده هر یک از آن ها برای قانونگذار، اشتباه و اختلال در هریک از مراحل ثبت می تواند موجبات اختلافات حقوقی سنگینی شود.
متاسفانه به علت اینکه اکثر موضوعات ثبتی درخصوص املاک می باشد، خلط اشتباهی بین کارشناسان حقوقی است که دعاوی ملکی و ثبتی را مترادف هم قرار داده اند. در حالی که دعاوی ملکی در خصوص نفس ملک است ولی دعاوی ثبتی در خصوص عملیات ثبت سند می باشد.

امور ثبتی از قبیل:

  • دعاوی مربوط به ثبت املاک
  • دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
  • دعاوی مربوط به املاک مشاعی
  • امور مربوط به تنظیم صورت جلسه تفکیکی
  • امور مربوط به شکایات ثبتی وفق آئین نامه اجرایی

جهت ثبت دعوی خود اطلاعات را وارد کنید: