دعاوی ثبتی


امور ثبتی

منظور از دعاوی ثبتی در امور ثبتی ،دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به عبارت دیگر منظور از ثبتی، اختلافاتی است که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی قرار داده است.

ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.
اختلافات دیگری که ممکن است در خصوص امور ثبتی به وجود آید در زمینه اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت بوده که می تواند مشمول توقیف یا ابطال گردد.
ثبت املاک شامل املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هر یک دارای قواعد و شرایط خاص خویش می باشد که با توجه به اهمیت فوق العاده هر یک از آن ها برای قانونگذار، اشتباه و اختلال در هریک از مراحل ثبت می تواند موجبات اختلافات حقوقی سنگینی شود.

امور ثبتی

متاسفانه به علت اینکه اکثر موضوعات ثبتی درخصوص املاک می باشد، خلط اشتباهی بین کارشناسان حقوقی است که دعاوی ملکی و امور ثبتی را مترادف هم قرار داده اند. در حالی که دعاوی ملکی در خصوص نفس ملک است ولی دعاوی ثبتی در خصوص عملیات ثبت سند می باشد.

امور ثبتی از قبیل:

  • دعاوی مربوط به ثبت املاک
  • دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
  • دعاوی مربوط به املاک مشاعی
  • امور مربوط به تنظیم صورت جلسه تفکیکی
  • امور مربوط به شکایات ثبتی وفق آئین نامه اجرایی

دعاوی مربوط به ثبت املاک:

شامل اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و همچنین اعتراض به اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک صورت پذیرفته است

دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض:

سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

شرایط دعوی ابطال سند معارض با توجه به نصوص قانونی:

الف : دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید.

ب : دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد.

ج : عنوان و خواسته دعوی ، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .

د : خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارند سند مالکیت مقدم الثبت می باشد .

ه : دعوی مذکور باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .

و : دعوی ابطال سند مالکیت معارض ، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول هزینه دادرسی پرداخت گردد .

دعاوی مربوط به املاک مشاعی:

تعریف ملک مشاع:

بر طبق قانون ملکی که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد، ملک مشاع قلمداد می‌شود. در اصطلاح حقوقی به این وضعیت “اشاعه” گفته می‌شود. منظور از اشاعه این است که تمامی شرکا در بخش به بخش ملک سهم خواهند داشت.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی ملک مشاع

  1.  تنظیم دادخواست دقیق توسط وکیل .
  2.  مدارک شناسایی .
  3. مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت
  4. سایر دلایل و مدارک

امور مربوط به تنظیم صورت جلسه تفکیکی:

صورت جلسه تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

جهت ثبت دعوی خود اطلاعات را وارد کنید: