13- آیا می دانید که در رویه قضایی

دعوای مطالبه وجه التزام تعیین شده در عقد اجاره ضرورتاً می بایست به همراه دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی موجر و یا مستاجر حسب مورد طرح و اقاله شود . در غیر این صورت طرح دعوی مطالبه وجه التزام بدون طرح دعوی الزام به ایفای تعهدات ، قابلیت استماع را نخواهد داشت

14- آیا می دانید که در رویه قضایی

خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تاخیر تحویل مبیع وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد

15- آیا می دانید که در رویه قضایی

توافق طرفین قرارداد در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن مازاد آن ، از عمل به آن خودداری خواهد کرد

16- آیا می دانید که در رویه قضایی

در حال بروزرسانی

17- آیا می دانید که در رویه قضایی

در حال بروزرسانی

18- آیا می دانید که در رویه قضایی

در حال بروزرسانی

19- آیا می دانید که در رویه قضایی

در حال بروزرسانی

20- آیا می دانید که در رویه قضایی

در حال بروزرسانی

[۱][۲][۳]