1- آیا می دانید که در رویه قضایی

در صورتی دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی خواهان عادی بوده باشد و مورد انکار و یا تردید خوانده قرار گرفته باشد و خواهان نتواند اصل سند عادی را به دادگاه جهت بررسی ارائه و تقدیم نماید .

2- آیا می دانید که در رویه قضایی

در صورتی که دادگاه اخذ توضییح از خواهان را لازم بداند باید :
اولاً – تصریح به لزوم اخذ توضییح در متن اخطاریه شده باشد
ثانیاً – موارد اخد توضییح و اینکه خواهان مکلف به توضییح در خصوص چه اموری میباشد به صراحت و بدون ابهام در متن اخطاریه مورد اشاره قرار گیرد .

3- آیا می دانید که در رویه قضایی

اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه عادی با توجه به مفاد مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک محکوم به بطلان می باشد.

4- آیا می دانید که در رویه قضایی

اگر خواهان به دلیل فقدان مدرک اثباتی ، درخواست سوگند از سوی خوانده را مطرح نماید و خوانده نیز در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه برای اتیان سوگند ، اقدام به ادای سوگند بر خلاف ادعای خواهان نماید ، دادگاه مکلف خواهد بود تا در ماهیت دعوی حکم صادر کند چنانچه دادگاه در این رابطه پس از ادای سوگند از سوی خوانده ، اقدام به صدور قرار نماید ، این قرار در دادگاه تجدید نظر نقض و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه نخستین عودت داده می شود .

5- آیا می دانید که در رویه قضایی

تجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم بواسطه حیله و تقلب ، در صورتی امکان دارد که مدعی اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی از مرجع قضایی صالح وجود و مال حیله و تقلب را به اثبات رساند و آن را به دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی بتواند ارائه نماید

6- آیا می دانید که در رویه قضایی

افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد در غیر این صورت این افزایش خواسته ، خواسته جدید تلقی شده که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد .
بنابراین در دعاوی غیر مالی و از جمله دعاوی خانوادگی و امور حسبی ، افزایش خواسته معنا ندارد .

7- آیا می دانید که در رویه قضایی

عدم ذکر جهت یا جهات تجدید نظر خواهی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از موجبات صدور قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.

8- آیا می دانید که در رویه قضایی

تغییر خواسته از تصرف عدوانی به تحویل ملک ، دارای منشاً واحد بوده و قابل پذیرش می باشد . لذا دادگاه در این موارد مکلف است تا مطابق خواسته جدید ، رای به تحویل ملک بدهد .

9- آیا می دانید که در رویه قضایی

در صورتی که شرط داوری در قرارداد ، مربوط به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد ، وجود این شرط ، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد و از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد .
در این حالت دادگاه صالح به رسیدگی بوده و با صلاحت داور تعارض و یا منافاتی پیدا نخواهد کرد .

10- آیا می دانید که در رویه قضایی

اصل بر اعتبار رای داوری است و دادگاهها جز در موارد تصریح شده در قانون آئین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند .

11- آیا می دانید که در رویه قضایی

در صورتی که دادگاه کیفری علیرغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت ، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکرده باشد اجرای حکم کیفری ، مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

12- آیا می دانید که در رویه قضایی

حق تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود

[۱][۲][۳]