مشاوره مالیاتی _ امور مالیات و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی


۱ _ تنظیم اظهار نامه های مالیاتی اعم از سالانه و فصلی

۲ _ ارائه مشاوره مالیاتی در امور مورد درخواست مراجعه کنندگان

۳ _ قبول دعاوی مالیاتی در هیات تشخیص مالیاتی و هیات حل اختلاف مالیاتی تا حصول به نتیجه نهایی

جهت مشاوره به ما پیام دهید