مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی و مجازات آن

کشف و تعقیب جرم مشروبات الکلی

تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با جرم مشروب الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند ، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند . این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد . مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد . بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروب الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند .

مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است . به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود . بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است .

مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی و مجازات آن

مجازات قانونی استعمال مشروبات الکلی در معبر و اماکن عمومی:

مجازات قانونی استعمال مشروبات الکلی در معابر و اماکن عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

اداره و راه اندازی مراکز استفاده از شرب خمر و مجازات آن :

هر کسی این مراکز را دائر یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد .  در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مشروبات الکلی و مجازات آن

مشروبات الکلی و مجازات آن

میزان مجازات ساخت، خرید و نگهداری مشروبات الکلی :

برطبق ماده ماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی ایران:

هرکس مشروبات الکلی را بسازد.

بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد .

حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد.

به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.