مشاوره مالیاتی _ امور مالیات و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی


مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی


مشاوره مالیاتی

۱ _ تنظیم اظهار نامه های مالیاتی اعم از سالانه و فصلی

۲ _ ارائه مشاوره مالیاتی در امور مورد درخواست مراجعه کنندگان

۳ _ قبول دعاوی مالیاتی در هیات تشخیص مالیاتی و هیات حل اختلاف مالیاتی تا حصول به نتیجه نهایی

جهت دریافت مشاوره  بروی لینک کلیک کنید.